• ورود اعضا خرید

  تلفن تماس پشتیبانی آنلاین

  سرور اختصاصی آلمان

  EX40

  سرور اختصاصی آلمان

  • Cpu:Intel Core i7-4770
  • Ram:32GB
  • Hard:2x2 TB SATA
  • BW:30TB
  • Server Location: آلمان
  • IP:1
  • direct admin: 20,000T
  • cpanel: 140,000T
  • Install WebSitePanel : 117,000T
  • Setup fee: free
  250,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید

  EX40 SSD

  سرور اختصاصی آلمان

  • Cpu:Intel Core i7-4770
  • Ram:32GB
  • Hard:2x240 GB SSD
  • BW:30TB
  • Server Location: آلمان
  • IP:1
  • direct admin: 20,000T
  • cpanel: 140,000T
  • Install WebSitePanel : 117,000T
  • Setup fee: free
  300,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید

  EX40 Hybrid

  سرور اختصاصی آلمان

  • Cpu:Intel Core i7-4770
  • Ram:32GB
  • Hard: 2x2 TB SATA+2 x 240 GB SSD
  • BW:30TB
  • Server Location: آلمان
  • IP:1
  • direct admin: 20,000T
  • cpanel: 140,000T
  • Install WebSitePanel : 117,000T
  • Setup fee: 350,000T
  350,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید

  EX41

  سرور اختصاصی آلمان

  • Cpu:Intel Core i7-6700
  • Ram:32GB
  • Hard:2x4 TB SATA
  • BW:30TB
  • Server Location: آلمان
  • IP:1
  • direct admin: 20,000T
  • cpanel: 140,000T
  • Install WebSitePanel : 117,000T
  • Setup fee: 410,000T
  220,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید

  EX41 SSD

  سرور اختصاصی آلمان

  • Cpu:Intel Core i7-6700
  • Ram:32GB
  • Hard:2x500 GB SSD
  • BW:30TB
  • Server Location: آلمان
  • IP:1
  • direct admin: 20,000T
  • cpanel: 140,000T
  • Install WebSitePanel : 117,000T
  • Setup fee: 410,000T
  220,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید

  EX41 S

  سرور اختصاصی آلمان

  • Cpu:Intel Core i7-6700
  • Ram:64GB
  • Hard:2x2 TB SATA
  • BW:30TB
  • Server Location: آلمان
  • IP:1
  • direct admin: 20,000T
  • cpanel: 140,000T
  • Install WebSitePanel : 117,000T
  • Setup fee: 410,000T
  220,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید

  -->